Aktuality

Reklamačný poriadok

1. Základné ustanovenia

- Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas so všetkými ustanoveniami VOP.
- Reklamačný poriadok rešpektuje platné zákony Slovenskej republiky, najmä však Občiansky zákonník, Zákon č.250/2007 o Ochrane spotrebiteľa, Zákon č. 22/2004 o Elektronickom obchode a Zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

 

2. Záručná doba a záručné podmienky


- S každou odoslanou objednávkou predávajúci zasiela na adresu kupujúceho faktúru, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný záručný list. V prípade platby vopred, prevodom na účet, zasielame faktúru e-mailom (vo formáte PDF). Táto plnohodnotne nahrádza faktúru v písomnej forme.
- Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar prevziať, úplne vybaliť a zistiť či nie je poškodený a či zásielka je kompletná. V prípade poškodenia, resp. nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne písomne, alebo e-mailom informovať prevádzkovateľa internetového obchodu. Na neskoršie reklamácie z dôvodu dodania poškodeného tovaru sa nebude prihliadať.
 - Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim a platí 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).
  - Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
  - Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.
  - Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom.
  - Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, alebo neodborným zásahom.
  - Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.
  - Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol.


3. Zasielanie tovaru na reklamáciu


-  Kupujúci je povinný vždy zasielať tovar na reklamáciu v nepoškodenom originálnom, resp. takom balení, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy. Reklamovaný a vrátený tovar zašlite ako doporučenú zásielku. Doporučujeme tovar poistiť !

-  Spodné prádlo je možné  reklamovať len v prípade evidentnej závady na výrobku, alebo z dôvodu zaslania  neobjednaného výrobku.

-  Neodstraňujte visačky !

 - Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

 - Tovar určený na reklamáciu je potrebné zaslať na adresu:

    Fashionext s.r.o, Topásová 11, 040 11, Košice


  - Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy a tovar nie je poistený, za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.
  - Kupujúci je povinný priložiť k riešeniu reklamácie kompletne vyplnený reklamačný list, ktorý si môžete stiahnuť nižšie a kópiu príslušnej faktúry.


4. Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe


-  Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o prijatí reklamácie, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie.
- Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
- doručenie reklamovaného tovaru
- doručenie vyplneného reklamačného listu
- kópia dokladu o nákupe
- o spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru - najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

 Spôsob vybavenia reklamácie môže byť :
a)  odovzdaním opraveného tovaru,
b)  výmenou tovaru,
c)  vrátením kúpnej ceny tovaru,
d)  vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e)  odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


- O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.


5. Záverečné ustanovenia


- Tento reklamačný poriadok ako súčasť VOP platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
- Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v platnom znení v deň odoslania objednávky.
-  Prevádzkovateľ internetového obchodu www69Slam.sk, Fashionext s.r.o, si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.
Reklamačný poriadok je v platnosti od 2.12.2012.